ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์

Asst. Prof. Charinthip Hengkrawit, Ph.D

ห้องพัก บร. 3 - 220/14 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,

Thammasat University, Pathumthani, 12121, Thailand

E- Mails: charinthip@mathstat.sci.tu.ac.th , hengkrawit_c@hotmail.com
Tel: +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2102 press 314 Fax: +66 (02) 564-4489

Facebook : https://www.facebook.com/a.charinthip

สาขาวิชาที่สนใจ (Field of Specialty/Research Interest) : Functional Equations,

Number Theory & Classical Analysis

 

 

เวลาประจำห้องพัก เทอม 2/2559

วันจันทร์ เวลา 9.30-11.00 น.

วันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30-11.00 น.

อย่าลืม !! เข้ามาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ

นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าไปประเมินการเรียนการสอนออนไลนได้ ที่ website ของสำนักทะเบียนนะคะ : www.reg.tu.ac.th

****************

Click to Main menu

กดลิ้งค์ด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก ของ อ.ดร. จรินทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์ นะคะ

****************

ประกาศ !!!

เอกสารประกอบการสอนในวิชาแคลคูลัสทุกวิชา อ้างอิงมาจาก

1. มาริสา มัยยะ และ วันเพ็ญ จันทรังษี, แคลคูลัส 1, 2550, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นงนช สุขวารี, พัชรี เลิศวิจิตรศิลป์ และ จิตรลดา สมทรัพย์, แคลคูลัสวิศวกรรม 1, 2550, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. นงนช สุขวารี, พัชรี เลิศวิจิตรศิลป์, มาริสา มัยยะ และ กรรณิกา คงสาคร, แคลคูลัสวิศวกรรม 2, 2548, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. บุปผา ไกรสัย, แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. สายทอง อมรวิเชษฐ์, แคลคูลัส 1, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ

*** กราบขออภัยอาจารย์ผู้เขียนหนังสือทุกๆ ท่านนะคะที่มิได้เขียนแหล่งที่มาในการอ้างอิง ***

[3 กรกฎาคม 2556]