ระเบียนประวัติ
(Personal Record)
วิชาที่สอน
(Courses)
ผลงานวิชาการ
(Publications)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
(Expertise)

งานวิทยากร
(Invited Talks)

Resume (Eng)
Resume (Thai)

รางวัล
(Honors and Awards)

Back

Last updated: December/04/07
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา

Associate Professor Dr. Kamon Budsaba

Department of Mathematics and Statistics
Faculty Science and Technology
Thammasat University, Rangsit Center
Pathumthani 12121 THAILAND

kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

Tel: +66 (02) 564-4444 ext 2101-3 Press 118
Fax: +66 (02) 564-4489

Please send any questions or comments to :math@mathstat.sci.tu.ac.th